Kushtet e Rezervimit

Kushtet e Rezervimit

Në momentin e rezervimit, kërkohet një garanci përmes kartës së kreditit ose një paradhënie në shumën e natës së parë për dhomën e rezervuar me qëllim rezervimin e shërbimit. Pagesa kryhet në recepsionin e hotelit sipas orarit të check-in.

RREGULLAT DHE POLITIKA E ANULLIMIT

 • Anulim falas deri në 5 ditë para mbërritjes. Për anulimet ose modifikimet pas asaj kohe, shuma e natës së parë për dhomën e rezervuar do të tarifohet. Në rast të mos-paraqitjes, shuma totale e rezervimit do të tarifohet.
 • Raste përjashtimore zbatohen për Suitat në Hotel Belmondo, ku: kërkohet paradhënie prej një minimumi 30% të shumës totale në kohën e rezervimit. Në rast të anulimit ose modifikimit deri në 30 ditë para mbërritjes, paradhënia do të rimbursohet plotësisht. Për anulimet ose modifikimet pas asaj kohe paradhënia totale do të ruhet. Në rast të mos-paraqitjes, shuma totale e rezervimit do të tarifohet.
 • Parapagimet e pakthyeshme
 • Rezervimi nuk mund të modifikohet ose anulohet pa pagesë. Në kohën e rezervimit, do të tarifohet një depozitë ose shuma totale e rezervimit. Në rast të anulimit, paradhënia do të ruhet. Në rast të mos-paraqitjes, shuma totale e rezervimit do të tarifohet.

 • CHECK IN/ CHECK OUT

  Dhoma është në dispozicion të prenotuesit nga ora 14.00 në ditën e mbërritjes. Dhoma duhet të lirohet jo më vonë se 11.00 e ditës së check-out, në mënyrë që stafi të ketë mundësinë e pastrimit të të gjithë hapësirës për pushuesin e radhës.

  Dhoma do të jetë e rezervuar deri në orën 18.00. Në rast të mbërritjes me vonesë, ju lutemi të kontaktoni paraprakisht recepsionin e hotelit, në mënyrë që të mund garantojmë ofrimin e shërbimeve të rëna dakord.

  ÇMIMET

  Çmimi i vlefshëm i shërbimit do të përshkruhet në mënyrë specifike në propozimin e marrë nga sistemi i rezervimit në internet ose nga recepsioni. Shërbimet e kontraktuara nuk mund të kombinohen me oferta ose paketa të tjera promovuese. Në rast të ndonjë ndryshimi në shërbimet e rezervuara, do të tarifohen tarifat zyrtare. Për shërbimet që nuk janë përdorur, nuk është e mundur kthimi i parave. Shërbimet shtesë që nuk përfshihen në çmim duhet të paguhen individualisht nga prenotuesi dhe të rezervohen sipas kërkesës në momentin e regjistrimit ose të paguhen në vend. Çmimet në euro janë për qëllime informative.

  TATIMET

  Taksa e qëndrimit

  DOKUMENTET E KONFIRMIMIT DHE REZERVIMIT

  Një letër konfirmimi prenotimi do t'i dërgohet prenotuesit në formë të shkruar, me email, faks ose me postë (siç është rënë dakord) duke përfshirë numrin e rezervimit dhe konfirmimin e shërbimeve të rëna dakord, në rast se një rezervim garantohet me paradhënie.

  Është përgjegjësia e vetme dhe ekskluzive e prenotuesit që të ketë të gjitha dokumentet e kërkuara të udhëtimit, përfshirë këtu edhe dokumentat e identifikimit.

  AKOMODIMI NE HOTEL

  Përgatitja e dhomës përcaktohet nga pritja në vendin e qëndrimit. Nëse prenotuesi nuk ka rezervuar në mënyrë specifike një dhomë që ka pajisje shtesë sipas kërkesës, ai/ ajo duhet të pranojë çdo lloj akomodimi të regjistruar zyrtarisht në propozim dhe listën e çmimeve.