Privatësia

1. Përkufizimet dhe Interpretimet

 • Në këtë politikë, termat e mëposhtëm do të kenë këto kuptime:
 • “Llogari” - nënkupton një llogari të kërkuar për të hyrë dhe/ ose përdorur zona të caktuara të faqes sonë
 • “Cookie” - nënkupton një skedar të vogël teksti të vendosur në kompjuterin ose pajisjen tuaj nga faqja jonë në momentin që ju vizitoni pjesë të caktuara të faqes sonë dhe/ ose kur përdorni veçori të caktuara të faqes sonë.
 • “Ligji për Cookies” - nënkupton pjesët përkatëse të Rregullores 2003 të Privatësisë dhe Komunikimeve Elektronike (Direktiva e KE);

 • 2. Informacioni Rreth Nesh

 • Adresa: Rruga "Reshit Petrela", Tirana, Albania
 • Adresa E-mail: booking@ashotelgroup.com

 • 3. Çfarë mbulon kjo politikë?

  Kjo Politikë e Privatësisë zbatohet vetëm për përdorimin tuaj të faqes sonë. Faqja jonë mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të tjera. Ju lutemi vini re se ne nuk kemi kontroll mbi mënyrën se si grumbullohen, ruhen ose përdoren të dhënat tuaja nga uebfaqe të tjera dhe ju këshillojmë që të kontrolloni politikat e privatësisë të ndonjë uebfaqe të tillë para se t'u siguroni atyre ndonjë të dhënë.

  4. Cfarë nënkupton “Të dhënat personale”?

  Të dhënat personale përcaktohen nga Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave (Rregullorja e BE 2016/679) ("GDPR") si "çdo informacion në lidhje me një person të identifikueshëm i cili mund të identifikohet drejtpërdrejt ose indirekt në veçanti duke iu referuar një identifikuesi".

  Të dhënat personale janë, në terma më të thjeshtë, çdo informacion në lidhje me ju që ju lejon të identifikoheni. Të dhënat personale mbulojnë informacione të dukshme siç janë emri juaj dhe detajet e kontaktit, por gjithashtu përfshijnë informacione më pak të dukshme si numrat e identifikimit, të dhënat elektronike të vendndodhjes dhe identifikuesit e tjerë në internet.

  5. Cilat janë të drejtat e tua?

  Nën GDPR, ju keni të drejtat e mëposhtme, të cilat ne gjithmonë do të punojmë për t'i mbështetur:

 • E drejta për tu informuar në lidhje me mbledhjen dhe përdorimin tonë të të dhënave tuaja personale. Kjo Politikë e Privatësisë duhet t'ju tregojë gjithçka që duhet të dini, por gjithmonë mund të na kontaktoni për të mësuar më shumë ose për të bërë ndonjë pyetje duke përdorur detajet në Pikën 11.
 • E drejta për të hyrë në të dhënat personale që kemi në lidhje me ju. Pika 10 do t'ju tregojë se si ta bëni këtë.
 • E drejta për të korrigjuar të dhënat tuaja personale nëse ndonjë nga të dhënat tuaja personale të mbajtura nga ne është i pasaktë ose jo i plotë. Ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet në Pikën 11 për të mësuar më shumë.
 • E drejta për tu harruar, d.m.th. e drejta për të kërkuar që ne të fshijmë ose të hedhim në përdorim ndonjë nga të dhënat tuaja personale që kemi. Ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet në Pikën 11 për të mësuar më shumë.
 • E drejta për të kufizuar (d.m.th. parandaluar) përpunimin e të dhënave tuaja personale.
 • E drejta për të na kundërshtuar duke përdorur të dhënat tuaja personale për një qëllim ose qëllime të veçanta.
 • E drejta për transportueshmëri të të dhënave. Kjo do të thotë që, nëse na keni dhënë të dhëna personale drejtpërdrejt, ne po i përdorim ato me pëlqimin tuaj ose për kryerjen e një kontrate, dhe se të dhënat përpunohen duke përdorur mjete të automatizuara, ju mund të na kërkoni një kopje të atyre të dhënave personale në ripërdorimi me një shërbim ose biznes tjetër në shumë raste.

 • Për më shumë informacion në lidhje me përdorimin tonë të të dhënave tuaja personale ose ushtrimin e të drejtave tuaja siç janë përshkruar më sipër, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet e dhëna në Pikën 11. Nëse keni ndonjë arsye për ankesë në lidhje me përdorimin tonë të të dhënave tuaja personale, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë te Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave.

  6. Çfarë lloj të dhënash mbledhim ne?

  Në varësi të përdorimit tuaj të faqes sonë, ne mund të mbledhim disa ose të gjitha të dhënat e mëposhtme personale dhe jo-personale:

 • Informacioni i kontaktit (të tilla si emri, adresa e postës elektronike, adresa e postës dhe numri i telefonit, data e lindjes, profesioni);
 • Informacione pagese (përfshirë numrat e kartës së pagesës, adresën e faturimit dhe informacionin e llogarisë bankare);
 • Të dhëna demografike (të tilla si mosha, gjinia, vendi dhe gjuha e preferuar);
 • Informacion në lidhje me rezervimin, qëndrimin ose vizitën tuaj në AS HOTELS (ku keni qëndruar, data e mbërritjes dhe nisjes, dhe mallrat dhe shërbimet e blera);
 • Informacioni i anëtarit të programit të besnikërisë, detajet e profilit ose fjalëkalimit dhe çdo kopje e korrespondencës tuaj nëse na kontaktoni
 • Kopjet e letërkëmbimit tuaj nëse na kontaktoni;
 • Interesat dhe preferencat tuaja;
 • Informacioni i mbledhur përmes përdorimit të sistemeve të televizionit me qark të mbyllur, çelësit të kartës dhe sistemeve të tjera të sigurisë; dhe
 • Informacion në lidhje me përdorimin dhe ndërveprimin tuaj me faqen tonë të internetit si adresa IP, vendndodhja, lloji dhe versioni i shfletuesit të internetit, sistemi operativ, një listë e URL-ve duke filluar me një faqe referimi, aktiviteti juaj në faqen tonë dhe faqja në të cilën dilni.
 • 7. Si i përdorim të dhënat tuaja?

  Sipas GDPR, ne gjithmonë duhet të kemi një bazë të ligjshme për përdorimin e të dhënave personale. Kjo mund të jetë për shkak se të dhënat janë të nevojshme për kryerjene një kontrate me ju, sepse ju keni rënë dakord për përdorimin tonë të të dhënave tuaja personale, ose sepse është në interesat tona të ligjshme të biznesit t'i përdorim ato. Të dhënat tuaja personale do të përdoren dhe mund të përdoren për qëllimet e mëposhtme:

  Informacion që na jepni: Ne marrim dhe ruajmë informacionin që ju futni në faqen tonë të internetit ose na jepni në ndonjë mënyrë tjetër, duke përfshirë, për shembull, kur qëndroni si mysafir në hotelet e menaxhuara nga ne. Ju vendosni se sa informacion do të ndani me ne në shumicën e rasteve, por mosndarja e informacionit të kërkuar mund të kufizojë aftësinë tuaj për t'u përfshirë në aktivitete të caktuara, të tilla si informacioni i pagesës që kërkohet për të përfunduar rezervimin tuaj. Nëse paraqisni ndonjë informacion personal në lidhje me një person tjetër (p.sh., nëse bëni një rezervim për një individ tjetër), ju përfaqësoni se jeni të autorizuar nga ai person për ta bërë këtë dhe të na lejoni të përdorim informacionin në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë. Ju gjithashtu përfaqësoni që informacioni që jepni është i saktë.

  Informacion automatik: Kur përdorni ose ndërveproni me faqen tonë të internetit dhe / ose përdorni ndonjë aplikacion që mund të vendosim të disponueshëm në faqen tonë të internetit, ne marrim dhe ruajmë informacionin e gjeneruar nga aktiviteti juaj dhe informacionin e mbledhur automatikisht nga shfletuesi juaj ose pajisja mobile. Për shembull, si shumë faqe në internet, ne marrim informacione të caktuara kur shfletuesi juaj i internetit hyn në faqen tonë të internetit duke përfshirë adresën tuaj IP, llojin e shfletuesit, sistemin operativ, të dhënat e rrjetit celular, faqet e shikuara dhe kohët e hyrjes. Ky informacion na ndihmon të komunikojmë me klientët tanë dhe t'i kuptojmë më mirë ata.

  Sistemet e Sigurisë: Kur vizitoni pronat tona të menaxhuara, informacioni mund të mblidhet rreth jush përmes sistemeve televizive të qarkut të mbyllur të pronave të tilla, kartave elektronike të çelësave dhe sistemeve të tjera të sigurisë.

  Informacion nga burime të tjera: Ne mund të marrim informacione për ju nga burime të tjera, të tilla si baza të të dhënave publike, partnerë të përbashkët të marketingut dhe palë të tjera të treta. Kjo mund të përfshijë informacione nga agjenti juaj i udhëtimit, linja ajrore, karta krediti dhe partnerë të tjerë.

  8. Për sa kohë i mbajmë të dhënat e tua?

  Në masën e lejuar nga ligji në fuqi, ne do të mbajmë informacionin tuaj personal për periudhën që është e nevojshme për të përmbushur sa vijon:

 • Qëllimet për të cilat është dhënë informacioni personal,
 • Një nevojë e identifikueshme dhe e vazhdueshme e biznesit, duke përfshirë mbajtjen e shënimeve,
 • Një kërkesë specifike ligjore ose rregullatore dhe/ ose
 • Një kërkesë për të mbajtur të dhëna që mund të jenë të rëndësishme për çdo hetim të njoftuar rregullator ose procedurë aktive ligjore
 • Ne nuk do t'i mbajmë të dhënat tuaja personale për më shumë se sa është e nevojshme, duke marrë parasysh arsyen (arsyet) për të cilat ato u mblodhën për herë të parë. Në kohën kur nuk kemi më nevojë për informacionin tuaj personal për ndonjë biznes apo qëllim ligjor, ne do t'i fshijmë ato. Ne ruajmë informacionin personal që përpunojmë në emër të klientëve tanë për sa kohë që kemi një marrëveshje me ta për të përpunuar ato të dhëna, duke iu nënshtruar gjithmonë kërkesave ligjore në fuqi.

  9. Si mund t’i kontrolloj të dhënat e mia?

  Përveç të drejtave tuaja sipas GDPR, të përcaktuara në Pikën 5, kur dorëzoni të dhëna personale përmes faqes sonë, mund t'ju jepen mundësi për të kufizuar përdorimin tonë të të dhënave tuaja personale. Në veçanti, ne synojmë t'ju japim kontrolle të forta në përdorimin tonë të të dhënave tuaja për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë (përfshirë aftësinë për të hequr dorë nga marrja e postës elektronike nga ne, të cilën mund ta bëni duke u çregjistruar duke përdorur lidhjet e dhëna në postat tona elektronike.

  10. Si mund të hyj në të dhënat e mia personale?

  Nëse dëshironi të dini se çfarë të dhënash personale kemi në lidhje me ju, mund të na kërkoni për detaje të atyre të dhënave personale dhe për një kopje të tyre (ku mbahen këto të dhëna personale). Kjo është e njohur si një "kërkesë e hyrjes së subjektit".

  Ne do t'i përgjigjemi kërkesës suaj të qasjes brenda një muaji nga marrja e saj. Normalisht, ne kemi për qëllim të japim një përgjigje të plotë, përfshirë një kopje të të dhënave tuaja personale brenda asaj kohe. Sidoqoftë, në disa raste, veçanërisht nëse kërkesa juaj është më komplekse, mund të kërkohet më shumë kohë deri në një maksimum prej tre muajsh nga data që ne marrim kërkesën tuaj. Ju do të jeni plotësisht të informuar për progresin tonë.

  11. Si mund të na kontaktoni?

  Për të na kontaktuar për çdo gjë që ka të bëjë me të dhënat tuaja personale dhe mbrojtjen e të dhënave, ju lutemi përdorni detajet e mëposhtme:

  Email: booking@ashotelgroup.com

  12. Azhornimi i kësaj politike

  Ne mund ta ndryshojmë këtë Njoftim të Privatësisë herë pas here. Kjo mund të jetë e nevojshme, për shembull, nëse ligji ndryshon, ose nëse ne e ndryshojmë biznesin tonë në një mënyrë që ndikon në mbrojtjen e të dhënave personale.

  Çdo ndryshim do të postohet menjëherë në faqen tonë dhe ju do të konsiderohet se keni pranuar kushtet e politikës së privatësisë në përdorimin tuaj të parë të faqes sonë pas ndryshimeve. Ne ju rekomandojmë që të kontrolloni rregullisht këtë faqe për të qenë të azhornuar.